Monthly Archives: June 2016

Preview of Da’at Tevunot 1:9 (# 40 [continued] )

We can merit closeness to G-d by realizing that whatever goes against His wishes is rooted in wrong and is a consequence of His hiding His visage. And we’d take ourselves out of exile by being drawn toward things that reveal His visage instead. We’d just need to realize the nature of wrongfulness and abandon it, and we’d be free.

Adam and Eve were faced with the reality of wrongdoing, too, so they could understand the difference between its rule and G-d’s. And yet they succumbed. They should have chosen the good that reiterated G-d’s sovereignty and rejected the wrongfulness that denied it.

Had they not failed, they would have accomplished in one day what would subsequently take 6,000 years to accomplish.

That’s analogous to our own situation. For, if we’d only be willing to take the reality of G-d’s sovereignty to heart we’ll be delivered from exile , G-d’s sovereignty will be manifest and we’ll catch sight of G-d’s Glory.

 כי הן אמת, שהיו יכולים בני אדם להיות זוכים במעשיהם, ומכירים הם האמת, ועוזבים אורחות השקר של העוה”ז ברצותם להתקרב אל בוראם; וזה בהיותם יודעים ומבינים כבר שכל מה שהוא הפך מן הדרך אשר צוה ה’ אינו אלא מכלל סוג הרע שרצה הרצון העליון, וברא בהסתר פני טובו.

ועל כן ימאסו בתרמית עיניהם זה, ויבחרו באור הגנוז והצפון – אור פני מלך חיים. ואם היו עושים כן, הנה היה יחודו ית’ מתגלה אליהם מצד עצמם, ונמצאו מקרבים להם הישועה;

ולא היה צריך הקב”ה להראותו הוא להם בדרך קשי הגלות וארכו, כי כיון שנתברר להם האמת מדעתם – די בזה, וכשנתברר – נתברר. כי כיון שכבר ראו הרע והכירוהו, ועזבוהו ואחזו באמתת יחודו – הרי נעשה מה שצריך, כי כל הכונה היא רק שיתאמת להם ענין זה, כדי שמשם והלאה יתענגו באמת שנתגלה להם, אם כן כשנתגלה – נתגלה:

הלא תראי – אדם הראשון עצמו כך קרה לו, והביני היטב הענין הזה. כי אם לא היה בורא הקב”ה העולם אלא על צד הטוב בלא צד הרע כלל, אז לא היתה המחשבה מציירת הרע כלל, שתוכל להבין היחוד בשלמות גדרו, וכמו שביארנו לעיל. אך כיון שכבר ברא הרע, אז ודאי כבר המחשבה יכולה לצייר אותו, ולהכיר מכחו היחוד באמת.

ואמנם, אדה”ר כבר היה רואה הרע, והיינו כי הלא הוא היה עץ הדעת טוב ורע שהקב”ה אסרו עליו, ואף על פי כן היה עינו מטעה אותו לחשוב אותו תאוה לעינים, וטוב למאכל, ונחמד להשכיל, כדברי הכתוב (בראשית ג, ו), “ותרא האשה” וגו’. ונמצא, שהיה רואה מיד שיש מקום לטעות ח”ו, ולומר או שתי רשויות הם ח”ו, או כל שאר סברות הרעות שהיה משים לפניהם הנחש:

ואמנם אדה”ר באמת חכם גדול היה, והיה לו לחקור בחכמתו על זה כראוי; וגם כבר היה יודע אמתתו של דבר מצד חכמתו, שכל מה שרואה מנגד מה שהודיע לו יתב’ מן אמתת התיקון – אינו אלא שקר מדומה, מכלל הרע שברא הוא ית”ש להודיע אמתת יחודו, ולנסות בו את האדם עצמו לתת לו זכות.

ואם היה עומד באמונתו, ולא היה מתפתה אחר יצה”ר, אלא אדרבה, היתה מתחזקת בלבו האמונה הזאת, אז היה נקרא שהשיג היחוד העליון, שהרי כבר ראה וציירה מחשבתו מה הוא הרע, וגם השיג בחכמתו שכל מה שהוא רע – אינו אלא נברא ממנו ית’ לכבוד עצמו. והנה, היה די שיתחזק באמונה זו שלא לעבור את פי ה’, וזה עד ליל שבת קודש, כאשר חכמים יגידו, שאז היה הקב”ה עושה ביום אחד מה שהוא עושה עתה בשיתא אלפי שנין; והיינו שהיה סוף סוף מראה לו בפועל שמה שהאמין מיחודו ית’ הוא אמת, וזה, כי היה מבטל ברגע אחד כל הרע מן העולם:

אבל אדם הראשון נתפתה בתחלה אחר התאוה והתשוקה שלו, ואז חזר וחשב סברות רעות כדי להקל לעצמו. והרי זה כעין מה שאמרו רז”ל (סנהדרין סג ע”ב), “לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא”; ואמרו רז”ל (סנהדרין לח ע”א), “אדם הראשון מין היה”.

והנה, אז הוצרך להראות לו במופת מה שלא רצה להשיג מצד הידיעה, והיינו להראות לו מהו הרע באמת; ואיך, אף על פי שמניחים לו מקום כל כך גדול, סוף סוף צריך לבא הכל לממשלת הטוב היחידית; והוא דרך קושי העוה”ז שנגזר עליו, כדי שסוף סוף יבא לידי האמונה שלא רצה לעמוד בה מתחלה, אלא שיתברר לו במופת בפרט מה שהיה יכול להשיג מתחלה, ולהתברר לו הכל בבת אחת:

וכן הוא לבניו אחריו גם כן, כי לולי היו רוצים להשיג זה, ולקבוע ידיעה זאת בנפשותם מצד החכמה – היה די, כי אין צריך אלא שידעוהו, והרי ידעוהו, וכשנתברר – נתברר. אך כיון שלא זכו בני אדם במעשיהם, ואדרבה, הלכו אחרי התרמית המתראה לעיניהם בכל אותם הסברות הרעות שזכרנו למעלה, הרי הקב”ה צריך הוא לגלות להם מה שלא ידעו הם להשיג. ואין זה אלא שיעשה בדרך שהוא עושה בגלות הזה, שהסתיר פניו הסתר אחר הסתר, עד שנתגברה הרעה בעולם תכלית התגבורת הגדול; וכמו שאמר ז”ל (סוטה מט. וע”ש), “אין לך יום שאין ברכתו מרובה מחבירו”. והנה בסוף הכל – פתאום יבא אל היכלו האדון היחיד ב”ה, ונגלה כבוד ה’ וראו כל בשר יחדיו:

מה שעתה בעבור רוב הסתר הפנים נפסדו הדיעות ונתקלקלו כל המעשים, ומזה נמשך גם כן בבריות עצמם הקלקול והפסדות, כענין שאמרו (סוטה מח ע”א), “ניטל טעם הפירות” וכו’, וכל שאר הדברים הרעים שספרו לנו רז”ל, ואשר רואים אנחנו בעינינו – הארץ והנה תהו ובהו, וכמאמרם ז”ל (סוטה מט ע”ב), “חוצפא יסגא ויוקר יאמיר” וכו’, שכל זה הוא תגבורת הרע הגדול, הנה כאשר יגלה כבוד ה’ – ישובו כל הדיעות לדרך הישרה, וכל המעשים יהיו מתוקנים כראש, ויהיו בני האדם מתדבקים בקונם, כמו שאמר הכתוב (יואל ג, א), “אשפוך את רוחי על כל בשר” וגו’; וכן (ירמיהו לא, לג), “ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו’ לאמר דעו את ה’, כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם”; ותהיה התשוקה הכללית לכל העולם להתקדש בקדושתו ית’, כענין שנאמר (ישעיהו ב, ג), “והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה’ וגו’ ויורנו מדרכיו ונלכה באורחתיו” וגו’. ויולד מזה הצלחות הבריות כולם, כענין שנאמר (תהלים עב, טז), “יהי פסת בר בארץ בראש הרים”; (ישעיהו יא, ו), “וגר זאב עם כבש” וגו’:

(c) 2016 Rabbi Yaakov Feldman

Feel free to contact me at feldman@torah.org

———————————————————-

AT LONG LAST! Rabbi Feldman’s translation of Maimonides’ “Eight Chapters” is available here at a discount.

You can still purchase a copy of Rabbi Feldman’s translation of “The Gates of Repentance” here at a discount as well.

Rabbi Yaakov Feldman has also translated and commented upon “The Path of the Just” and “The Duties of the Heart” (Jason Aronson Publishers).

Rabbi Feldman also offers two free e-mail classes on www.torah.org entitled “Spiritual Excellence” and “Ramchal”.

Da’at Tevunot 1:8 (# 40 [continued] )

Da’at Tevunot 1:8 (# 40 [continued] )

1.

Indeed, “all flaws” like evil, injustice and the like “will be undone once G-d’s Yichud is fully displayed, and everything will be rectified by virtue of the fact that His goodness alone will reign supreme” in the end [1].

But let’s consider the ramifications of that. It means, among other things, that all such flaws are and have always been meant to be “temporary” [2] and to be undone.

2.

It’s explained that they’re derived from the phenomenon known as G-d “hiding His countenance” from the world or an individual: from His not wanting to “reveal His countenance” initially so that the world not be perfected from the first but rather in the end [3].

But it was never G-d’s intention to keep His countenance hidden – He always intended to reveal it eventually and to undo the wrongfulness brought on by it [4]. So He established a structure to accomplish just that: the mitzvah-system. Follow it and you’ll enjoy eternity, we’re assured, the “obscured light” will shine upon you, you’ll “bask in the light of life” [5], and you’ll witness the revelation of G-d’s countenance for yourself.

There are other options, though, if one doesn’t take advantage of that, since G-d’s Yichud will inevitably be made manifest, one way or another. One option is to experience the consequences of one’s own sins [6] and the other is to repent [7].

3.

There’s yet another implication to the fact that G-d’s Yichud will inevitably manifest itself. It’s that free will -– which enables us to decide to either perfect ourselves or not — will be undone, Ramchal points out, at the end of the six-thousand years given humanity to serve G-d [8]. We’ll thus be angelic [9] and freed from the ties of the yetzer hara and everything associated with it.

Indeed, the whole point of manifesting G-d’s rule will be to show just how all-encompassing it has always been. For while life is stormy, and evil and injustice seems to reign without impediment and in full throttle, in the end G-d will be proven to reign supreme.

This in fact is the foundation of our faith as Jews and what has always kept our hearts strong in the long and bitter course of exile — the idea that while wrongdoing and injustice has had the wherewithal to do what it will, it will ultimately be undone and G-d’s Yichud will eventually manifest itself [10].

Footnotes:

[1]         As Ramchal put it elsewhere, “wrongdoing will actually turn back into good … all harm will be rectified, and all evil turned back into actual good … (once) G-d’s Yichud is revealed”.

We’ve grown so used to wrongdoing and injustice that we tend to take it in stride. Children, on the other hand, are flabbergasted by it and say things like, “That’s not fair! It shouldn’t be like that!” They know that wrong is just … wrong and that things shouldn’t be that way. They’ll have been proven to be right when G-d’s goodness and fairness will have full reign — when we sad, weathered adults will have been proven too cynical.

See Klach Pitchei Chochma 4, and refer to R’ Shriki’s thorough treatment of the role and undoing of evil in pp. 314-328 of his edition.

[2]         I.e., a “passing phase”. See 3:20 below.

All wrongdoing will prove to have been nothing other than a straw-man — a huge and daunting artifice apparently given the power to oppose G-d Almighty Himself, but not actually so.

[3]         See Numbers 6:25-26: “May G-d shine His countenance upon you and favor you, (and) may G-d raise His countenance toward you and grant you peace”.

The contrast between G-d’s hiding and revealing His countenance will factor into other phenomena as well, as we’ll see in 1:14 and 3:3 below. Also see Derech Hashem 1:4:10.

[4]         Understand of course that G-d didn’t disclose His Yichud from the first for a good reason: it would have foiled His intentions for us to perfect ourselves, as we’d seen in 1:1:2. So He held Himself back, if you will, and granted us the opportunity to allow Him to reveal His countenance on our own.

[5]         I.e., in G-d’s own light. See Ch. 1 of Messilat Yesharim and Derech Hashem 1:4:10.

[6]         Either in life or afterwards.

[7]         There’s a world of things to be said about these three options (mitzvah-observance, repentance, or retribution) whose implications are vast, but we’ll limit ourselves to the following.

The most important implication is that each and every one of us is sure to experience the Divine up close; no one will be forsaken (see 1:15 below, Adir Bamarom p. 211, and Ramchal’s Peirush HaZohar Reish Mishpatim pp. 277-278). Some of us will come to it willingly while others will come to it “kicking and screaming”, if you will, but all will be accommodated.

[8]         Don’t underestimate the primordial shift involved in the undoing of free will. After all, as Rambam puts it, “the human species is unique in the world and unlike any other (in this way specifically) …. in that man, of his own volition, consciously and with his own mind, can distinguish between good and evil, and can (freely) do whatever he wants to do, either good or evil, without anyone stopping him” (Hilchot Teshuva 5:1); and, “the ability to willfully do either good or bad things at any time is an essential part of our beings” (Sh’mone Perakim Ch. 8). So in a sense, we’ll no longer be human when G-d’s Yichud is revealed; we’ll be “angelic”, as Ramchal words it in our text.

Notice, too, that the necessity for free will was brought up just before this, in 1:7. The point is that, indeed, it will be necessary for the meanwhile, but not forever: like evil, it too will prove to be “temporary”.

[9]         I.e., given that angels don’t have free choice.

[10]      The revelation of G-d’s Yichud will be the instance par excellence of everything falling into place and of all vexing contradictions being solved in one fell swoop undoing all chaos.

 

(c) 2016 Rabbi Yaakov Feldman

Feel free to contact me at feldman@torah.org

———————————————————-

AT LONG LAST! Rabbi Feldman’s translation of Maimonides’ “Eight Chapters” is available here at a discount.

You can still purchase a copy of Rabbi Feldman’s translation of “The Gates of Repentance” here at a discount as well.

Rabbi Yaakov Feldman has also translated and commented upon “The Path of the Just” and “The Duties of the Heart” (Jason Aronson Publishers).

Rabbi Feldman also offers two free e-mail classes on www.torah.org entitled “Spiritual Excellence” and “Ramchal”.